Pracownicy parafii

    Współpracownikami proboszcza w pracy duszpasterskiej i administracyjnej są obok kapłanów także osoby pełniące różne funkcje w parafii. Do grona najbliższych pracowników kościelnych należą: zakrystian-kościelny i organista. Do pracowników w parafii zaliczają się również osoby obsługujące kuchnię na plebani. Dzięki ich pracy, podejmowanej także z motywów nadprzyrodzonych, kapłani mają zapewnione zaspokojenie potrzeb bytowych.

    W naszej parafii osobą obsługującą kuchnię jest Pan Józef, który odznacza się umiejętnościami kulinarnymi oraz wysoką kulturą osobistą.


Zakrystian, czyli kościelny

    Funkcję kościelnego w naszej parafii pełni Pan Kazimierz Garbacik. Posługa i praca zakrystiana są niezbędne w należytym przygotowaniu oraz sprawowaniu obrzędów liturgicznych. Posługa zakrystiana nie jest posługą liturgiczną w takim stopniu jak ministranta, lektora czy kantora. Niemniej jednak przygotowanie obrzędów liturgicznych jest podstawowym zadaniem zakrystiana.

Organista

    Przez muzykę sakralną rozumiemy śpiew religijny i muzykę wykonywaną podczas liturgii. Muzyka kościelna pełniła i pełni w Kościele bardzo ważną i doniosłą rolę. Jako dzieło ducha ludzkiego pomaga człowiekowi unieść się ponad świat materii, kierując i zbliżając go do Boga. Wynika to głównie z tego, że jest związana organicznie z tekstem modlitw Kościoła. W ten sposób śpiew kościelny jednoczy uczestników liturgii z Bogiem i nadaje jej uroczysty charakter. Śpiew i muzyka w parafii świadczą nie tylko o wierze parafian, ale i o kulturze organisty odpowiedzialnego za poziom sprawowania swoich czynności. (por. MS - Instrukcja Musicam Sacram z 1967 r., nr 9). Związek muzyki sakralnej i śpiewu z liturgią był zawsze istotny i takim pozostanie do końca. Szczególne miejsce w tej relacji przypada organiście.

    Funkcję organisty w naszej parafii pełni Pan Robert Koslacz, który czuwa nad wykonaniem i prowadzeniem muzyki i śpiewów sakralnych w naszej parafii. Pan Robert sumiennie wykonuje swoje obowiązki pod kierunkiem bezpośredniego przełożonego – księdza proboszcza. Będąc muzykiem kościelnym, podejmuje swe zajęcia jako świętą służbę przez umiejętne i gorliwe uprawianie muzyki i śpiewu kościelnego w myśl obowiązujących przepisów kościelnych.